Typ

Stavby pro sport

Místo

Česká Ves

Rok

2021

Zajistili jsme

Studie
0A09D690-A84C-43C3-A97C-D7BCB3082DF3
Dokumentaci pro územní řízení
0A09D690-A84C-43C3-A97C-D7BCB3082DF3
Dokumentace pro stavební řízení
0A09D690-A84C-43C3-A97C-D7BCB3082DF3
Dokumentace pro provádění stavby
0A09D690-A84C-43C3-A97C-D7BCB3082DF3

Extrémní proměna: bazén v České Vsi

Plavecký bazén v České Vsi u Jeseníka je opravdový veterán. Jako jeden z mála v Česku funguje bez větší rekonstrukce už skoro 50 let. Ale i na něj brzy dojde. Vzali jsme si ho do parády a výsledek… No, máte se na co těšit.

V rámci rekonstrukce bazénu v České Vsi jsme navrhli stavební úpravy stávajícího plaveckého bazénu, rozšíření objektu o relaxační bazény, tobogán, wellness část a doplnění nezbytného zázemí.

Rekonstrukce bude vyžadovat vybourání starého bazénu se zachováním bazénové vany a současných základů. Nově přibude vstup, bazénová hala, přístavba do zahrady, jedno podzemní podlaží a hlavní budova se zázemím pro veřejnost a saunový svět.

Stavbu jsme koncipovali hlavně jako objekt s 1 nadzemním podlažím, ve východní části pak objekt se 2 nadzemními podlažími. Navržený objekt tvoří 4 prolnuté kvádrové hmoty – na základní dvoupodlažní hmotu ve východní části navazují 3 jednopodlažní bloky obsahující jednotlivé bazénové provozy.

Toto tvarové řešení respektuje stávající půdorysnou hmotu, přirozeně na ni navazuje a dále ji rozvíjí. Dvoupodlažní hmota současně tvoří optickou bariéru na straně směrem k nedalekému výrobnímu objektu. Vzájemným prolnutím jednotlivých hmot vzniká tvarově čistá a jednoduchá moderní budova, která svou velikostí a orientací reaguje na provozní požadavky, současně však území obohacuje o moderní tvarosloví.

Díky výšce atiky navrženého objektu, která dosahuje výšky 7,6m, nepřesahuje objekt výškovou hladinu stávajícího objektu. Stavební úpravy tak danou zástavbu koncepčně nenarušují, ale naopak ji přirozeně doplňují.

Objekt plaveckého bazénu je na pozemku umístěn svou dvoupodlažní hmotou kolmo k uliční čáře, vstupní blok a navazující bloky pak rovnoběžně s uliční čárou. Toto tvarové řešení umožňuje maximálně využít potenciál výhledů a optimální orientace vůči světovým stranám, což je patrné zejména na velkorysých výhledech a propojení exteriéru s interiérem relaxačních bazénů.

Návrh počítá s úpravami přilehlé zahrady na odpočinkovou plochu spjatou s relaxačními bazény. Pro přístup i pro vjezd na pozemek jsou navrženy zpevněné plochy z místní komunikace. Servisní vstup ve východní části je přísně oddělen od návštěvnického vstupu na ulici Jánského tak, aby nedocházelo k narušení návštěvy všech návštěvníků.

Studie plaveckého bazénu předpokládá použití keramických tvárnic na obvodové, nosné i dělicí konstrukce. Veškeré obvodové konstrukce budou zatepleny vnějším kontaktním zateplovacím systémem. Vodorovné nosné konstrukce včetně schodiště budou monolitické.

Barevné a materiálové řešení vychází ze snahy maximálně respektovat okolní krajinu a přírodu, výsledkem jsou tak bloky s minimalistickým designem, které vynikají především svým dřevěným obkladem. Výrazovým akcentem je pak dvoupodlažní hmota ve východní části řešeného území z pohledového betonu, případně z exteriérové betonové stěrky, která zdůrazňuje polohu vstupu do objektu, současně také tvoří přirozený předěl mezi bazénovou části a nedalekým výrobním objektem.

Veškeré další pohledové prvky, zejména klempířské a zámečnické prvky, budou řešeny v antracitovém odstínu okenních rámů.